Tel. +31 (0) 33 760 0270

Privacy statement Schmidt-Global Logistics BV


Inleiding

Schmidt-Global Logistics BV neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@schmidt-global.nl.


Wie is Schmidt-Global Logistics BV?

Schmidt-Global Logistics BV is een international opererende logistieke dienstverlener, kantoorhoudende te (3931 ER) Woudenberg aan Stationsweg Oost 281E, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54151376.

Schmidt-Global Logistics BV is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Schmidt-Global Logistics BV heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Ben Schmidt bereiken via ben@schmidt-global.nl.


Hoe gebruikt Schmidt-Global Logistics BV jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Schmidt-Global Logistics BV persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Schmidt-Global Logistics BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Schmidt-Global Logistics BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:

Verlenen van de logisitke dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 1 jaar

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 1 jaar

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 1 jaar

 

 

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 1 jaar

 

 

Doeleinde:

Sollicitatie

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 1 jaar

 

 


Marketing

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Retargeting

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 


Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Schmidt-Global Logistics BV heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.


Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Schmidt-Global Logistics BV over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Schmidt-Global Logistics BV. Je kunt verzoeken dat Schmidt-Global Logistics BV je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Schmidt-Global Logistics BV te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Schmidt-Global Logistics BV of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Schmidt-Global Logistics BV te verkrijgen. Schmidt-Global Logistics BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Schmidt-Global Logistics BV je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Schmidt-Global Logistics BV

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@schmidt-global.nl. Schmidt-Global Logistics BV zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Schmidt-Global Logistics BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Schmidt-Global Logistics BV je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Schmidt-Global Logistics BV

Het kan zijn dat Schmidt-Global Logistics BV verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Schmidt-Global Logistics BV gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Schmidt-Global Logistics BV gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Schmidt-Global Logistics BV aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.


Wat zijn cookies en hoe gebruikt Schmidt-Global Logistics BV ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Schmidt-Global Logistics BV worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Schmidt-Global Logistics BV worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.


Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Schmidt-Global Logistics BV je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@schmidt-global.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Schmidt-Global Logistics BV jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@schmidt-global.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.